Сonditiile contractului (exemplu de contract)

1.1 Definiția Părților
Locatorul transmite, iar locatarul primește în folosință și posesiune temporară automobilul.
Locatarul, pentru locațiunea automobilului, achită chiria conform condițiilor prezentelor reguli.

2. Durata contractului
Durata locațiunii este de _____________ zile, începând la data de _________________, ora___________, finisându-se la data de _________________, ora___________.
Clientul poate prelungi contractul doar prin semnarea unui document adițional.
3. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie închirierea automobilului marca _________________
N/î _______________________
Anul fabricării _________________
VIN ____________________________________.
 
4. Chiria și plata acesteia
Chiria este fixată în cuantum de__________ Euro pentru fiecare zi (24 de ore). Tarifele sunt exprimate în Euro pe zi.
Spre plată ________________ Euro.
Garanția de închiriere (depozit) 150 / 200 / 250 Euro.
Livrarea automobilului la Aeroportul Internțional Chișinău, este grătuită pe timp de zi/noapte.
Plata se va efectua în Lei la cursul de zi al BNM din ziua plății. 
5. Drepturile și obligațiile locatorului
Locatorul se obligă:
Să transmită locatarului automobilul în stare funcțională bună, conform destinației, respectând toate condițiile contractuale;
Să prezinte locatarului documentația corespunzătoare pentru automobil și echipamentul de însoțire necesar;
Să transmită locatarului automobilul în stare îngrijită și alimentată.
Locatorul are dreptul:
Să ceară plata chiriei de la locatar, conform cantractului de locațiune;
Să ceară locatarului repararea prejudiciului cauzat ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor ce rezultă din prezentul contract;
Să verifice condițiile de exploatare a automobilului;
Să transmită terțelor persoane drepturile sale ce rezultă din prezentul contract, informând despre aceasta locatarul.
6. Drepturile și obligațiile locatarului
Locatarul se obligă:
Să folosească automobilul conform destinației, atât cu respectarea regulilor tehnice și a regulamentului de circulație rutieră, cât și a prevederilor prezentului contract;
Să pastreze și să asigure starea funcțională a automobilului și să suporte toate cheltuielile legate de exploatarea acestuia.
Să nu subînchirieze autovehiculul și să nu cesioneze contractul de închiriere către un terț;
Să fie posesor al permisului de conducere categoria B de cel puțin 2 ani;
Clientul are obligația să returneze autovehiculul locatorului împreună cu actele, accesoriile si echipamentul în starea în care se afla autovehiculul în momentul predării, la locația, data și ora specificată în acest contract;
Autovehiculul poate fi condus numai de client;
Să achite la timp și în totalitate chiria si orice plată la care va fi obligat conform contractului;
Să folosească automobilul doar pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepția regiunii transnistrene-teritoriu necontrolat de autoritățile din Republica Moldova). În cazul în care locatarul dorește să circule cu automobilul peste hotarele Republicii Moldova sau în regiunea din stânga Nistrului(Transnistria), este obligat să informeze locatorul despre aceasta și să obțină acordul în formă scrisă. În cazul încălcării acestor prevederi, contractul intră sub incidența rezilierii unilaterale, iar depozitul nu va fi restituit. În cazul în care locatarul a primit acordul Locatorului de a pleca cu automobilul peste hotare,într-o țară anumită,iar locatarul se deplasează în altă țară (care nu este indicată în foaia de parcurs), atunci locatarul va achita o penalitate în sumă de 10 000 (zece mii) lei. Totodată în cazul în care Locatarul pleacă cu automobilul peste hotare, iar la vamă este supus controlului,și dacă în urma controlului este defectat estetic sau în oricare alt mod automobilul, Locatarul se obligă să achite integral prejudiciul cauzat;
Să resituie automobilul închiriat la expirarea terminului stabilit în contract în aceeași stare în care i-a fost transmis, ținând cont de uzura normala a automobilului;
În caz de folosire a automobilului peste hotarele Republicii Moldova să efectueze toate lucrările de reparație a automobilului din cont propriu indeferent de cauza producerii defecțiunii;
Să verifice minuțios starea tehnică a automobilului în momentul când îl primește de la locator și,dacă va observa careva deteriorări sau neajunsuri să le înscrie în actul predare-primire. Dacă în actul predare-primire nu vor fi făcute înscrieri despre deteriorări sau neajunsuri va predomina prezumția că orice detiriorare a automobilului a fost cauzată de locatar și el va fi obligat să achite toate cheltuielile de reparație a automobilului;
Să nu utilizeze automobilul în calitate de TAXI sau pentru instructaj auto, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 2000 (două mii) lei;
Să nu participe cu automobilul la curse auto, testări sau la întreceri sportive, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 2000 (două mii) lei;
Să nu depășească viteza maximă de 120 km/h. În cazul în care Locatarul în perioada închirierii automobilului încalcă limita de viteză de peste 120 km/h de 3 ori, Locatorul este în drept să rezilieze în mod unilateral prezentul contract, iar banii achitați pentru chirie nu se restituie;
Să nu deschidă capota fară acordul Locatorului, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 1000 (una mie) lei. În caz de necesitate, locatarul poate să deschidă capota cu înștiințarea telefonică a Locatorului, informând despre necesitatea deschiderii;
Să nu repare automobilul fără acordul Locatorului, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 10 000(zece mii) lei;
În cazul în care a primit acordul Locatorului de a repara automobilul închiriat, să facă reparațiile doar la un autoservice autorizat în dependentă de marca automobilului închiriat și se obligă să prezinte facturile și taloanele de garanție a lucrărilor. În caz contrar va achita o penalitate în mărime de 10 000(zece mii) lei și plus suma necesară pentru a face repetat reparațiile la un autoservice autorizat;
Să nu dea în folosință unor terți (oneros sau gratuit) decât cu acordul scris al locatorului, în caz contrar va achita o penalitate în mărime de 2000(două mii) lei și prezentul contract va fi reziliat unilateral, iar banii achitați pentru chirie nu se restituie.
Să nu facă modificări automobilului pe interior, exterior, tehnic și să nu-i schimbe destinația;
Să întrețină automobilul în stare curată cât în interior, atât și exterior, și să asigure paza lui;
Să utilizeze doar benzina de marca A-95 (euro premium) sau euro Diesel, în dependență de cerințele automobilului. În cazul în care automobilul este alimentat cu un combustibil necorespunzător (MOTORINĂ-BENZINĂ), Locatarul se obligă să achite o penalitate în mărime de 10 000 (zece mii) lei și repararea defecțiunii;
La expirarea termenului prezentului contract, să restituie automobilul cu toate accesoriile și toate documentele ce i-au fost transmise;

Locatarul are dreptul:

Să ceară locatorului să-i predea automobilul în stare tehnică bună pentru utilizare conform destinației, pentru termenul stabilit în contract;
Să solicite Locatorului prelungirea termenului de locațiune, doar dacă atumobilul nu a fost rezervat de o altă persoană;
Să folosească automobilul peste hotarele Republicii Moldova sau în regiunea transnistreană numai cu acordul scris al Locatorului.
7. Condiții de folosire
Clientul iși ia angajamentul:
Să nu utilizeze automobilul în contradicție cu legile vamale, regulamentul de circulație rutieră sau alte regulamente;
Să nu împingă sau să nu remorcheze cu autovehiculul care reprezintă obiectul acestui contract orice vehicul, remorcă sau alt obiect și să nu supraîncarce autovehiculul;
Să nu conducă în timp ce clientul sau orice alt șofer se află sub influența alcoolului, drogurilor, barbituricelor sau oricărei alte substanțe care poate afecta cunoștința sau abilitatea de a reacționa;
Niciodată autovehiculul nu va fi lăsat cu ușile, geamurile, panorama sau portbagajul deschis și/sau cheile în contact sau în mașină;
Să conducă numai pe drumurile publice;
Să nu fumeze țigări, narghilea, IQOS sau să folosească substanțe narcotice în interiorul automobilului;
Să nu transporte arme, muniții, substanțe explozive, substanțe narcotice în timpul utilizării automobilului;
Să nu implice în scopuri infracționale automobilul închiriat;
Să nu parcheze pe timp de zi/noapte automobilul în locuri neprevăzute și/sau neiluminate;
Să nu parcheze în locuri ce pun în pericol integritatea automobilului pe timp de calamități naturale.


8. Răspunderea părților/despăgubiri
Clientul este personal răspunzator de a plăti locatorului la cerere:
Tariful de timp la rata specificată în contract;
Vehiculul este predat și/sau înapoiat cu rezervorul ____________ litri. Orice fluctuație a indicatorului de nivel de pe bord va fi taxată cu 40 lei/litru benzină/motorină, pentru cantitatea neajunsă din rezervor;
Vehiculul va fi predat și/sau înapoiat curat în interior și pe exterior. Dacă vehiculul va fi înapoiat într-o stare diferită celei în care a fost predat, clientul va fi taxat cu 300 lei automobile simple, 400 pentru automobile SUV pentru lustruire;
Perioada minimă este de l zi (24 de ore). Prima oră de întîrziere peste cele 24 de ore este taxată cu 5 Euro, urmatoarele 3 ore sunt taxate cu 7 Euro pe ora. Pentru mai mult de 3 ore întârziere se va taxa o zi întreagă de închiriere, iar locatorul în această situație își rezervă dreptul de a sesiza Inspectoratul de Poliție declarând autovehiculul, obiect al contractului de locațiune, furat. În caz de furt, distrugere totală, clientul va achita costul integral al autoturismului;
Pentru toate amenzile și costurile totale, pentru parcare sau încălcări ale regulilor de circulație sau altor legi în vigoare survenite vehiculului;
Garanția de închiriere (depozit) este de 150 / 200/ 250 Euro. Garanția va fi restituită clientului când vehiculul este înapoiat în condiție generală bună, fară defecte împreună cu toate actele și accesoriie. Garanția nu se restituie în caz de accident, avarie sau încălcarea condițților prezentului contract și este reținută pentru suplinirea zilelor nelucrătoare, iar în situația când garanția nu este de ajuns clientul este obligat să achite pentru toată perioada de reparație a autovehiculului la prețul indicat în contract;
În cazul pierderii sau distrugerii, furtului documentelor mașinii sau cheilor, clientul va pierde garanția. În cazul în care nu s-a perceput garanția, clientul va plăti taxa de 200 de Euro, pentru fiecare;
Paguba produsă anvelopelor (inclusiv roții de rezervă), geamurilor, oglinzilor , precum și cele produse la podeaua exterioară și în interiorul autovehiculului nu sunt incluse in asigurare, iar in caz de daună asupra acestora, Locatarul este deacord, prin prezentul contract să le înlocuiască sau să achite contravaloarea acestora ca și cheltuială proprie;
În cazul avariilor produse de întreținerea inadecvată sau conducerea într-un mod diferit de cel recomandat de fabricantul autovehiculului, din care pot rezulta avarii sau pierderea totală a motorului mașinii, a cutiei de viteze sau a diferențialului;
În cazul daunelor cum ar fi zgârâieturi sau orice fel de avarie a vopselei, arsuri în interiorul vehiculului sau alte avarii apărute de la încredințarea vehiculului, garanția va fi reținută;
Dacă locatarul restituie automobilul într-o stare înrăutățită, este obligat să repare prejudiciul material cauzat locatarului. Locatarul trebuie să restituie automobilul în aceeași stare în care l-a primit;
Dacă la restituire automobilul într-o stare înrăutățită și urmează să fie reparat, locatarul este obligat să achite suma venitului ratat pentru perioada în care automobilul s-a aflat la reparație. Venitul ratat pentru o zi este egal cu suma chiriei pentru o zi.
În cazul în care automobilul a fost implicat în accidente rutiere, în perioada aflării în folosință la locatar, răspunzător de toate pagubele este locatarul;
Locatarul poartă răspunderea pentru daunele materiale și morale cauzate altor persoane, în perioada locațiunii, dacă daunele au o legătură cu automobilul care s-a aflat în locațiune;
Locatarul poartă răspunderea pentru pagubele cauzate de persoanele cărora le-a încredințat automobilul;
Dacă automobilul a fost deteriorat și locatarul dorește să îl repare pe contul său la autoservice, poate să facă acest lucru doar cu acordul locatorului și doar la un autoservice autorizat, în caz contrar va purta răspundere conform contractului;
Dacă, după expirarea termenului de locațiune, locatarul nu restituie automobilul închiriat, locatarul este obligat să achite locatorului plata chiriei pentru toate zilele în care a reținut automobilul peste termenul de locațiune stabilit în contract.
În cazul în care, în perioada de locațiune, automobilul va fi luat de către poliție la parcare, locatarul va plăti locatorului o penalitate în mărime de 3000 ( trei mii ) lei. Această penalitate nu eliberează locatarul de plata amenzilor stabilite de organele de drept, precum și de plata chiriei pentru toată perioada până când automobilul nu va fi restituit Locatorului;
 Automobilul este dotat cu sistem Gps, care permite monitorizarea vitezei, a locului aflării automobilului, etc. Locatarul consimte asupra faptului ca datele furnizate de sistemul Gps să fie prelucrate de către Locator, iar în caz de constatare a unor încălcări prevăzute de al prezentul contract, stabilite cu ajutorul sistemului Gps, Locatarul se obligă să achite penalitatea respectivă;
Locatorul nu este responsabil pentru daunele suferite de client sau de însoțitorii acestuia în legatură cu operarea vehiculului, pentru pierderea sau distrugerea bunurilor clientului lăsate în mașină sau din alte cauze.
9. Asigurarea
Mașina este asigurată cu raspundere civilă față de terți;
Mașina dispune de asigurarea mijloacelor de transport auto, valabilă în caz de:
a) accidente rutiere;
b) acțiuni ilicite ale terțelor persoane: acțiuni de deteriorare ale autoturismului.
c) deteriorare mijlocului de transport asigurat cu obiecte ce au sărit de sub roțile unui alt mijloc de transport.
Clientul și însoțitorii acestuia trebuie să dețină propria asigurare în caz de accident;
Clientul este responsabil și trebuie să plătească toate daunele dacă a condus sub influența alcoolului sau a drogurilor în caz de accident;
Clientul este responsabil și trebuie să plătească toate daunele în cazul în care nu respectă procedura anunțării poliției, pompierilor și celorlalte organe competente în caz de furt, incendiu sau orice altă avarie.


10. Accident, avarie, furt
Clientul este de acord cu protejarea intereselor proprietarului și compania acestuia de asigurări în caz de accident, avarie sau furt al vehiculului prin:
Nepărăsirea vehiculului fără măsurile de precauție adecvate pentru siguranță și securitate;
Obținerea numelui și adreselor ale părților implicate precum și a martorilor;
Anunțarea locatorului prin intermediul telefonului chiar și în cazul unei defecțiuni minore;
Anunțarea imediată (în maxim 24 ore din momentul producerii incidentului) a organelor abilitate, poliției, pompierilor și celorlalte organe competente, cerând întocmirea actelor privind cauzele și împrejurarile incidentului.
11. Cazuri de refuz de achitare a despăgubirii de asigurare auto
Compania de asigurări are dreptul să refuze complet sau parțial acordarea despăgubirii de achitare în cazul când prejudiciul a fost cauzat în urma:
actiunilor de război sau militare;
încărcării /descărcării mijlocului auto cu substanțe explozive/autoinflamante;
lăsării autoturismului în locuri nesupravegheate pe timp de noapte;
comiterii de către conducătorul auto a unei crime premeditate;
conducerii autoturismului în stare de ebrietate alcoolică sau narcologică;
exploatării autoturismului în stare tehnică inadmisibilă;
încălcării brutale și intenționate de către locatar a Regulilor de circulație rutieră;
eschivării de către locatar de la examenul medical pentru stabilirea stării de ebrietate;
părăsirii locului accidentului. 
12. Documente necesare in caz de accident, furt, avarie
Urmatoarele documente trebuie obținute de la cea mai apropiată secție de poliție imediat după accident sau furtul vehiculului și trebuie să conțină:
cererea privind evenimentul produs de forma stabilită de Asigurator;
copiile procesului-verbal, întocmit pe accident de organele poliției rutiere;
copiile schemei locului accidentului;
hotarârea organului de poliție rutieră asupra faptului recunoașterii vinovăției;
actul de revizie a mijlocului de transport auto deteriorat;
devizul reparației de restabilire.
fotografiile mijlocului de transport auto deteriorat;
copiile pașaportului tehnic, procurii cu dreptul de conducere și a legitimației de șofer (foaie de parcurs după caz).
copia certificatului medical.

13. Validitate
Clientul este de acord ca orice adăugire sau modificare a acestor clauze contractuale sunt nule și fără valoare, în afară de cazul în care ambele părți sunt de acord în scris.
14. Rezolvarea eventualelor litigii
Eventualele litigii apărute în legătură cu executarea acestui contract vor fi rezolvate de părți pe cale amiabila;
În cazul în care litigiul persistă, el va fi rezolvat de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

15. Clauze finale
Contractul în cauza este încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, fiecare exemplar având cîte 8 pagini.
La acest contract se anexează și actele de primire-predare, unul se întocmește la predarea autovehiculului de către locator clientului (Anexa nr. 1), iar al doilea la primirea autovehiculului de către locator de la client (Anexa nr.2), data, ora și locul predării-primirii vor fi stipulate în anexele mai sus mentionate.

Subsemnatul, client, am luat cunoștintă de prevederile prezentului contract și accept ca plata serviciilor să se efectueze anticipat în numerar.Recunosc responsabilitatea mea în calitate de locatar pe timpul derulării acestui contract. Accept și plătesc toate contravențiile legate de parcare și circulație săvârșite de mine. În cazul avariei autoturismului accept ca locatorul să rețină garanția până la determinarea valorii pagubei produse și a părții vinovate pentru producerea accidentului. 
LOCATOR
______________________ 


LOCATAR  
____________________________________

____________________________________

Tel dom.:

GSM: